Archive for the Język i filozofia Category

ODLEGŁE KORZENIE

Odległe korzenie tego, co dzieje się aktualnie, przychodzą Polonusom do głowy dopiero wtedy, gdy nie można już niczemu zapobiec i są dla nich zwykle bardzo zaskakującą konstatacją. Z pewnością przyczynia się do tego brak gramatycznego rozróżnienia między faktami, które de­finitywnie się zakończyły, a faktami, których skutki trwają do dziś. To, że system koniugacyjny pozwala mówić o przeszłości bez przymusowej refleksji nad jej relacją do teraźniejszości, przesuwa przeszłość w sferę mityczną, pozbawioną namacalnych więzi z czymkolwiek.W podobnym stylu można by ciągnąć pastisz dalej, bidrąc ko­lejno pod uwagę brak rodzajnika określonego, szczątki liczby podwójnej, niewielką ilość idiomatycznych konstrukcji czasownikowo-przyimkowych, wywodzącą się z rolnictwa metaforykę („pokłosie konkursu”, „działalność na niwie oświaty”, „zaorać się na śmierć”) itd.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

ELEMENTARNY OBRAZ

Bez wątpienia byłby to opis czegoś, czego żaden mieszkaniec dorzecza Wisły nie uznałby za własne „sądy” czy „myśli”. Jeśli jednak na elementarny, codzienny obraz świata skła­dają się prócz przekonań deklarowanych lub akceptowanych tak­że (a może przede wszystkim) pewne nieświadome wyobrażenia i oczekiwania, pewne milczące presupozycje, pewne nieuchwytne skłonności poznawcze, to nie jest pewne, czy rzeczywiście opis taki należy uznać za całkowicie chybiony i maniacki. Niewyklu­czone bowiem, że składników tego rodzaju nie da się wysłowić inaczej, jak tylko za pomocą niezgrabnej metaforyki. Niewyklu­czone też, że wszelkie próby wydobycia ich na jaw wywołać muszą sprzeciw i zaskoczenie; sformułowane tracą swe: jedyne uzasadnienie, jakim jest nawyk, psychologiczna oczywistość.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

W ZDROWYM ROZSĄDKU

Trzeba przyjąć, że w zdrowym rozsądku wielu grup społecznych sądząc po oporze, jaki stawiają zapędom reformatorskim – tkwi bezwiedne przeświadczenie, iż każda modyfikacja jest pogorsze­niem. Trzeba zakładać – biorąc pod uwagę językowe eufemizmy, sposób ubierania się, powstawanie luksusowych przytułków – że jeden z elementów obiegowej wizji świata w krajach rozwinię­tych stanowi nawykowe postrzeganie starości jako fazy kompro­mitującej i wstydliwej. Analogicznie, wolno imputować Indiani­nowi Hopi odruchową skłonność do ontologii zdarzeń raczej niż rzeczy, a Polakowi – do ujmowania rzeczywistości w kategoriach głównie emocjonalnych, bez względu na to, czy się z tym godzi, jeśli intencją naszą jest wychwycić nieświadome, uwarur kowane środowiskowo dyspozycje umysłu.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

TERAPEUTYCZNA NADZIEJA

Whorf żywił terapeutyczną nadzieję – podobnie jak liczni jego naśladowcy w językoznawstwie, antropologii i etnografii – że analiza istniejących „zdrowych rozsądków” ukazująca ich czysto habitualny charakter, ich parafiańszczyznę, pozwoli ludzkiemu poznaniu wyemancypować się od etnocentrycznego Demona i odnaleźć jakąś nie sprecyzowaną bliżej drogę do absolutów – jak gdyby samo zrozumienie determinizmów mogło wywołać posta­wę neutralną, nieuprzedzoną, obiektywną; jak gdyby samo uprzy­tomnienie sobie elementów społecznej indoktrynacji w naszych „pewnikach” mogło odsłonić faktyczne dane, trafne metody ich ujęcia i niekłamane aksjomaty epistemiczne.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

WYCZUCIE NADZIEI

Nadziei tej nie wyczuwa się już w pismach szkoły, która nazwa­ła się „socjologią wiedzy”. Demon partykularyzmu jest nieusuwa­lny, a jego wpływ obejmuje nie tylko myślenie codzienne, lecz również wyrastającą zeń naukę, filozofię, sztukę i wszelkie inne formy symbolicznego ogarniania oraz przetwarzania rzeczywis­tości. Można więc albo nobilitować Demona, nadając mu miano Ludzkiej Kondycji Poznawczej, której immanentną cechą byłby zawsze cząstkowy i niepełny dostęp do prawdy – albo też ogra­niczyć się do łagodzenia jego działalności poprzez maksymalny dystans i zabiegi integracyjne.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.